Psychohygienické zásady v predškolských zariadeniach

Psychohygiena v materských školách je upevňovaná sledom pravidelne vykonávaných činnosti v pravidelnom čase. Medzi takéto činnosti patrí napríklad osobná hygiena a desiata, obed a olovrant, ktoré sa podávajú každý deň v rovnakom časovom horizonte. Súčasťou osobnej hygieny je čistenie zubov po obede. Ďalej je tu príprava na odpočinok a samotný odpočinok, ktorý sa realizuje s odborno-metodickými odporúčaniami. Z hľadiska výberu cieľov a obsahu môžu jednotlivé činnosti nasledovať za sebou ako oddelené formy. Ale samozrejme môžu vytvárať aj jedený ucelený formát. Originálny výber spoločnej tematiky a flexibilné zosúladenie cieľov a obsahu s organizačnými formami do jedného zaujímavého tematického okruhu záleží aj od schopnosti a tvorivosti samotnej vychovávateľky.

Výchovno- vzdelávací proces v materskej škole pozostáva z relatívne ustálených organizačných foriem ovplyvnených práve aj psychohygienickými zásadami. Organizačné formy v predškolských zariadeniach sú zaradené do nasledujúcich podskupín – hry a činnosti podľa voľby detí, ranné cvičenie, zamestnanie, didaktické aktivity a záujmové činnosti. Hry a činnosti ako organizačná forma aktivít v materskej škole v sebe zahŕňajú spontaneitu a tvorivú aktivitu detí. Voľné hranie rozvíja nielen fantáziu, ale pôsobí na deti uvoľňujúco. Je vhodné, ak sa zaradí do časového harmonogramu každodennej činnosti v škôlkach, avšak nie v príliš rozsiahlom trvaní. Pri príliš dlhom čase sa môžu deti začať nudiť a takáto činnosť na nich môže pôsobiť frustrujúco. Ranné cvičenie je činnosť, ktorá je zahrnutá do celotýždennej aktivity a teda sa realizuje každý deň. Integrovaná je v rámci raňajších činností vo forme cvičení s riekankami, alebo vo forme relaxačných a zdravotných cvičení. Ďalej to môžu byť cvičenia s náradím alebo bez, cvičenia s hudbou, ktoré sú tiež veľmi závislé od tvorivosti vychovávateľky. Cvičenie môže samozrejme pôsobiť na pohybový aparát detí, fyzička detí však úzko súvisí aj s psychikou a duševným zdravím.

Zamestnanie je organizačná forma elementárnej výchovy a realizuje sa v závislosti od cieľov a konkrétneho obsahu. Napríklad hudobná výchova, ktorej obsah si vyžaduje navodenie typickej atmosféry a súhry jednotlivých detí, sa môže realizovať v rámci jedného uceleného zamestnania. Zamestnanie preto môžeme považovať za integrovaný a viacúčelový celok v rámci výchovy detí. Nájdeme v ňom literárnu, jazykovú či prosociálnu výchovu a pri vykonávaní takejto formy vzdelávania výchovy sa nestretávame iba s realizáciou jednej výchovnej zložky alebo s realizáciou iba jedného výchovného cieľa. Didaktické aktivity sa realizujú v súlade s odbornou metodickou charakteristikou. Časové trvanie didaktických aktivít je ovplyvňované individuálnym záujmom a schopnosťou sústredenia jednotlivcov, a teda detí. Medzi didaktické aktivity môžeme zaradiť rozmanité hry s rôznymi výchovnovzdelávacími cieľmi. V ich realizácii sa strieda niekoľko výchovných zložiek a cieľov súčasne.

Pobyt vonku sa prispôsobuje nie len aktuálnemu počasiu, ale aj spôsobu trávenia času. Obsah a zameranie činnosti vonku sa každodenne líši. Deti môžu pobyt vonku tráviť napríklad športovaním a športovými alebo pohybovými hrami, poznávacími vychádzkami a turistikou. Pre detské duševné zdravie a pohodu je pobyt vonku veľmi vhodný, a to aj v čase mrholenia či mierneho dažďa. Nepriaznivé podmienky počasia ovplyvňujú trvanie, pobyt a spôsob trávenia času vonku. Poslednou organizačnou formou výchovy sú záujmové činnosti. Tie sa najčastejšie prevádzkujú v popoludňajších hodinách. Počas záujmových činností sa okrem spontánnych hier spresňujú a upevňujú získané poznatky dieťaťa prostredníctvom rôznych tvorivých činností.